Om stipendiet

Ansökan till VIHFs stipendium skall vara VIHFs styrelse tillhanda senast 31 december.
I ansökan skall finnas namn och åldersuppgift på den sökande samt en meritförteckning - och gärna en motivering till varför just er stipendiekandidat är den bäste!
Ansökan kan göras via mail eller brevledes och ni får en bekräftelse från oss på att vi har mottagit er
anmälan. Hur det går kan ni se här på vår hemsida där vinnaren/vinnarna kommer att presenteras.

Stipendiestadgar

§ 1
Varbergs Idrottshistoriska Förening (VIHF) har som ändamål att insamla, förvara och vårda sådana arkivhandlingar och andra föremål som kan vara av värde för kännedom om idrottsverksamhet som bedrivs i Varberg under olika tidsskeden samt att utarbeta historik och skildra denna verksamhet.

§ 2. Ändamål
Stipendiets ändamål skall vara att uppmuntra och stödja idrottsutövare och -ledare till att ge sin idrottsutövning och sitt ledarskap ytterligare dimensioner och därmed bidra till Varbergs Idrottshistoria.

§ 3. Målgrupp
Idrottsutövare och -ledare som nu eller under senaste tvåårsperioden representerar eller representerat klubbar inom Varbergs Kommun.

§ 4. Stipendiesumma
Stipendiet skall utgå med 5000 kronor. Beloppet skall ses som en riktpunkt. Juryn äger rätt att föreslå ett annat belopp om så anses lämpligt. Beloppet fastställs av VIHFs styrelse.

§ 5. Tid för ansökan och nominering av kandidater
Nominering skall ske på förslag från VIHFs styrelse, från idrottsföreningar eller privatpersoner. Ansökan till stipendiet skall vara VIHF tillhanda senast den 31 december.

§ 6. Beslut om stipendiat.
Stipendiat utses av styrelsen.

§ 7. Utdelning av stipendiet.
Stipendiet kommer att delas ut antingen vid årsmötet i mars eller vid tidpunkt och plats som styrelsen anser lämplig.

§ 8. Ekonomi.
Medel till en stipendiefond avsätts i den årliga budgeten. Utomstående personer äger rätt att donera pengar till fonden. Stipendiefonden förvaltas av VIHFs styrelse och redovisas på särskilt konto.

§ 9. Ändring av stadgar och villkor.
Regler och villkor för stipendiet/fonden fastställs av VIHFs styrelse. Om ändring av villkor och stadgar sker skall dessa träda i kraft först under nästkommande verksamhetsår.

Varberg 2024-04-04
Styrelsen, VIHF