Ändamål

VIHF främsta syfte är, enligt stadgarna: "att insamla, förvara och vårda sådana arkivhandlingar och andra föremål, som kan äga värde för kännedom om den idrottsverksamhet som bedrivits i Varbergs Kommun under olika tidsskeden, samt utarbeta historik och skildra denna verksamhet."

Som medlemmar välkomnar föreningen privatpersoner, enskilda föreningar och företag, samt organisationer av förbundskaraktär.

Allt i enlighet med föreningens stadgar.

Stadgar

VARBERGS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING
1. Föreningens ändamål

Varbergs Idrottshistorisk Förening har till ändamål att insamla, förvara och vårda sådana arkivhandlingar och andra föremål som kan äga värde för kännedom om idrottsverksamhet som bedrivits i Varberg under olika tidsskeden samt att utarbeta historik och skildra denna verksamhet.
 2. Medlemskap

Som medlem kan ingå organisationer av förbundskaraktär, enskilda föreningar, privatpersoner och företag.
 3. Årsavgift

Årsavgiften fastställes av årsmötet
 4. Räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december
 5. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter samt två ersättare. Styrelsen har rätt att adjungera medarbetare för olika uppgifter. Styrelsen sammanträde när ordföranden eller halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
 6. Revisorer

Två ordinarie revisorer och en ersättare väljes på ett år.
 7. Valberedning

Tre ledamöter väljes på ett år. Styrelsen utser ordförande.
 8. Årsmöte

Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång. Kallelse med verksamhetsberättelse skall utsändas till samtliga medlemmar senast fyra veckor före årsmötet.
På årsmötet skall förekomma:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Fastställande avdagordning
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4, Val av protokolljusterare
5. Föredragning av verksamhetsberättelse
6. Föredragning av revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande för ett år
9. Val av styrelseledamöter varav halva antalet för en tid av två år
10. Val av ersättare för ett år
11. Val av revisorer och ersättare
12. Val av valberedning
13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem
 9. Rösträtt

Vid sammanträde äger samtliga medlemmar en röst vardera
 10. Stadgar

För beslut om ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning erfordras beslut vid två på varandra följande föreningssammanträden nellan vilka en tid av trettio dagar skall ha förflutit. Därvid krävs att beslutet biträdes av 2/3 av de närvarande. Upplöses föreningen skall tillgängliga medel och övriga tillgångar tillfalla någon närstående organisation.
 

(inlagt på hemsidan 2014-08-16)