Stadgar

VARBERGS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING

Organisationsnummer: 849600 - 8478

1. Föreningens ändamål
Varbergs Idrottshistorisk Förening har till ändamål att insamla, förvara och vårda sådana arkivhandlingar och andra föremål som kan äga värde för kännedom om idrottsverksamhet som bedrivits i Varberg under olika tidsskeden samt att utarbeta historik och skildra denna verksamhet.

2. Medlemskap
Som medlem kan ingå organisationer av förbundskaraktär, enskilda föreningar, privatpersoner och företag.

3. Årsavgift
Årsavgiften fastställs för nästkommande räkenskapsår.

4. Räkenskapsår
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december

5. Stadgar
För beslut om ändring av dessa stadgar erfordras beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor mellan vilka en tid av trettio dagar skall ha förflutit. Därvid krävs att beslutet biträdes av 2/3 av de närvarande.

6. Upplösning av föreningen
För beslut om föreningens upplösning erfordras beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor mellan vilka en tid av trettio dagar skall ha förflutit. Därvid krävs att beslutet biträdes av 2/3 av de närvarande. Upplöses föreningen skall tillgängliga medel och övriga tillgångar tillfalla någon närstående organisation. i Varbergs kommun

7. Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra till sex ledamöter. Styrelsen har rätt att föreslå årsmötet suppleanter. Styrelsen äger rätt att under verksamhetsåret adjungera medarbetare för olika uppgifter. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

8. Revisorer
Två ordinarie revisorer och en ersättare väljes av årsmötet på ett år.

9. Valberedning
En ordförande, tillika sammankallande, och två ledamöter väljs av årsmötet på ett år.

10. Föreningsstämma
Föreningen håller föreningsstämma före mars månads utgång. Kallelse med verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och verksamhetsplan skall erbjudas medlem som begär det senast två (2) veckor före årsmötet.

På årsmötet skall följande punkter förekomma:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande

2. Fastställande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5, Val av protokolljusterare, tillika rösträknare för årsmötet
6. Föredragning av verksamhetsberättelse

8. Föredragning av resultat o balansräkning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Val av ordförande för en tid av ett år
12. Val av styrelseledamöter, varav halva antalet, för en tid av två år
13. Val av styrelseledamöter/ersättare för ett år
14. Val av revisorer för ett år
15. Val av valberedning för ett år

16. Behandling av verksamhetsplan och budget för nästkommande år.

17. Behandling av motioner eller förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem

11. Rösträtt
Vid årsmöte äger samtliga medlemmar en röst vardera. Vid lika röstetal -utom vid val- har tjänstgörande ordföranden utslagsröst. Om han inte har rösträtt, samt vid val avgörs frågan genom lottning.